Ouders op de Regenboog

Oudercommissie

De oudercommissie is behulpzaam bij het organiseren van allerlei praktische zaken binnen de school. Binnen de oudercommissie zijn werkgroepen gevormd voor verschillende activiteiten. Voor een aantal uitvoerende taken wordt een beroep gedaan op ouders die geen zitting hebben in de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie worden gekozen of herkozen op de algemene ouderavond, die plaatsvindt in oktober. Een lid stelt zich verkiesbaar voor twee jaar. De leden worden verdeeld over diverse commissies en regelen bijvoorbeeld het sinterklaas- en kerstfeest, het schoolreisje, een buitenspeeldag, de Avondvierdaagse, de schoolfotograaf, kermisspelletjes, helpen bij het schoolproject en nog veel meer. De leden vergaderen acht keer per jaar op dinsdagavond, op school. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Voor al deze activiteiten zijn altijd veel hulpouders nodig, dus vindt u het leuk om betrokken te zijn bij deze activiteiten op school en wilt u ook graag dat een bepaalde activiteit door kan gaan voor uw kind, meldt u dan aan als hulpouder, meestal via briefjes op het prikbord bij de stamgroep van uw kind. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via: oc@deregenboogschool.nl

Ouderbijdrage

Ook het beheer van het ouderfonds is een belangrijke taak van de oudercommissie. Jaarlijks wordt aan u een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is bepaald op: € 60,- per jaar. Dit is inclusief de bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje.

De gelden worden gebruikt om de eerdergenoemde activiteiten te bekostigen. Ook worden er incidenteel aanvullende materialen voor school aangeschaft. De bijdrage voor het schoolkamp van de bovenbouw wordt apart berekend. In het begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een betalingsverzoek.

De oudercommissie stelt jaarlijks een begroting op en verantwoordt de uitgaven op de jaarvergadering in oktober. Kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen, worden niet uitgesloten van activiteiten die vanuit deze gelden worden bekostigd.

De Regenboog