MR op de Regenboog

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) In de Medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden in gelijke verhouding. Op onze school bestaat de MR uit 4 ouderleden en 4 personeelsleden. Na de oprichting van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek(OBODB) worden bovenschoolse zaken behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR), waarin ouders en leerkrachten van alle aangesloten scholen vertegenwoordigd zijn. Bevoegdheden van een medezeggenschapsraad Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. 

Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR-instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de Landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid 

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Veiligheid op en rond de school
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school 

De MR publiceert de verslagen van haar vergaderingen op de website van de school. Hier is ook informatie te vinden over de taken en bevoegdheden van de MR en de leden die zitting hebben in de MR. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via: mr@deregenboogschool.nl.

In de MR zitten vier ouders en vier personeelsleden. Dit zijn:

Namens de ouders: Marloes Barnhoorn (voorzitter), Leanne Brama, Marieke van Rossum en Maarten Ruigrok. Namens het personeel: Elsa Hof (GMR), Dewi Goldenberg, Anne Strengers en Marleen Verschoor.

De Regenboog