Verlofregeling van de Regenboog

Verlof en afwezigheid

Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend. Toch kan het gebeuren, dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. In uw beroep is het bijvoorbeeld onmogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

In de nieuwe leerplichtwet is onder andere een uitgebreide regeling opgenomen over het verlenen van buitengewoon verlof aan leerlingen buiten de schoolvakanties.

Wanneer kan een leerling vrijstelling krijgen van geregeld schoolbezoek?

 1. Als een leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij de aanvraag van een dergelijk verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is en deze verklaring dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof mag:
  ・eenmaal per schooljaar worden verleend;
  ・niet langer duren dan tien schooldagen;
  ・niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 2. Als de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Een verzoek voor dit verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Wat zijn gewichtige omstandigheden?

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • Verhuizing (ten hoogste een dag);
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten van 2e tot en met 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen), afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed of aanverwanten in de 3e of 4 e graad (ten hoogste 1 dag);
 • 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Géén gewichtige omstandigheden zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland (ook als het een bezoek aan het thuisland betreft).
 • Een (2e ) vakantie onder schooltijd;
 • Sportevenementen en activiteiten van verenigingen buiten schoolverband. Een uitzondering hierop kan zijn als de speler daarbij in een nationaal team is opgesteld (altijd in overleg met de leerplichtambtenaar).
 • Concerten en andere culturele manifestaties buiten schoolverband;
 • Het bezoeken van tentoonstellingen, pretparken etc. buiten schoolverband;
 • Het verblijf in recreatiehuisjes gedurende zogenaamde ‘lange weekenden’(bijvoorbeeld vrijdag tot en met maandag);
 • Het vertrekken naar de (zomer-) vakantiebestemming voor de verkeersdrukte;
 • Als andere kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben of later starten;
 • Het wegbrengen of afhalen van familieleden/ bekenden van en naar luchthaven, station etc.

Voor zaken die buiten deze regeling vallen kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 

Verlof kan worden aangevraagd via Social Schools (administratie > naam van uw kind > verlof aanvragen).

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij het Regionaal Bureau Leerrecht (voorheen Leerplicht). Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

De Regenboog