Welkom op de Regenboog

Aanmelden

Als u overweegt om uw kind op de Regenboog aan te melden, kunt u een afspraak maken voor een kennismaking. De kennismaking bestaat uit een rondleiding door enkele bovenbouwleerlingen en een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens het gesprek kan zij u meer vertellen over onze school en eventuele vragen beantwoorden.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u een inschrijvingsformulier downloaden en invullen. U kunt dit vervolgens digitaal of via de post naar de school sturen. Als wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, krijg u hiervan een bevestiging en de gegevens van uw kind worden in ons administratiesysteem opgenomen. Mochten er vragen zijn omtrent de inschrijving, dan zal de school contact met u opnemen.

Schoolleiding en bouwcoördinator bekijken vervolgens in welke groep uw kind geplaatst zal worden. Een week of zes voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging om wenafspraken te maken. Uw kind mag ongeveer vijf dagdelen komen kennismaken met de groep. Als uw kind net voor, tijdens of net na de zomervakantie 4 jaar worden, dan krijgt u een uitnodiging voor de uitwisselmiddagen in juli. Uw kind kan dan kennismaken met de groep waarin het na de zomervakantie zal komen.

Aanmelding van nieuwe leerlingen zien wij om organisatorische redenen graag zo vroeg mogelijk tegemoet, bijvoorbeeld rond het moment dat uw kind 2 – 3 jaar is. In principe wordt elk 4-jarig kind toegelaten tot de kleuterbouw van onze school. De toelating van oudere kinderen geschiedt volgens het reglement ‘toelating en verwijdering van leerlingen’. Dit document ligt op school ter inzage en is tevens te vinden op www.obodb.nl.

Als kinderen van een andere basisschool overstappen naar onze school, zal de schoolleiding met de betreffende ouders de reden van overstap bespreken. Na het gesprek zal de directie of intern begeleider contact zoeken met de school van herkomst om eventuele problematiek van het kind te bespreken, voordat er een definitieve beslissing genomen wordt om het kind te plaatsen. Tevens wordt er om toezending van het onderwijskundig rapport van de leerling gevraagd. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school en – als dit noodzakelijk is – aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind.

Het komt soms voor dat een kind nog niet zindelijk is als het op de basisschool wordt aangemeld. Een leerkracht kan, in verband met de veiligheid van de andere kinderen, de groep niet achterlaten om een kind te verschonen. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn dan wordt verwacht dat u als ouder zelf voorzieningen treft om uw kind te (laten) verschonen.

Aanmelding leerling met een beperking

Ieder kind, met of zonder beperking, is in principe welkom op onze school. De Regenboog heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch als didactisch opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft.

De school heeft hierin echter haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. Een plaatsing van een leerling in het regulier primair onderwijs mag de ontwikkeling van het kind niet schaden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)

De Regenboog