Maatwerk op de Regenboog

Onderwijs op maat

Tijdens de eerste lockdown in 2020 is de Regenboog gaan werken met de digitale lesmethode Gynzy. Op deze manier konden wij op een eenvoudige en efficiënte manier thuisonderwijs organiseren. Omdat het werken met Gynzy ons erg goed beviel, zijn we hier na deze periode mee verder gegaan. Gynzy wordt nu ingezet bij de instructie en verwerking van rekenen en spelling. Alle kinderen beschikken op school over een ‘eigen’ chromebook.

Gynzy is een adaptief programma. Dit betekent dat de stof die wordt aangeboden zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Op basis van de informatie die dit oplevert, kan de leerkracht heel gericht instructie geven aan kleine groepjes leerlingen van hetzelfde niveau.

Wij hebben ervoor gekozen om pas vanaf groep 6 echt met Engels te starten (Blink Engels). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het structureel aanbieden van Engels vanaf de kleuterbouw, niet leidt tot hogere resultaten aan het eind van de basisschool. Wel maken de kleutergroepen en de middenbouw op speelse wijze kennis met de Engelse taal, o.a. door middel van liedjes en rijmpjes, filmpjes en het aanbieden van Engelse woorden die bij het thema van Wereldoriëntatie passen. Op deze manier leren de kinderen bijvoorbeeld in het Engels tellen, de dagen van de week, de kleuren en eenvoudige zinnetjes te verstaan en te gebruiken.

In het schooljaar 2020-2021 is de Regenboog overgestapt op het IEP-leerlingvolgsysteem. Dit volgsysteem gaat ervan uit dat een kind meer is dan rekenen en taal en dat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen er toe doen. Een compleet kind is hoofd, hart én handen.

Ons doel is een kind niet af te rekenen op wat het niet kan, maar inzicht te geven in waar het nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen. Met behulp van het IEP-leerlingvolgsysteem kunnen ontwikkeling en talenten van het kind in kaart gebracht worden. Hierdoor kan de leerkracht samen met het kind inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap. Het gevolg is dat kinderen zich betrokken gaan voelen bij hun eigen ontwikkeling.

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommige kinderen hebben echter meer begeleiding nodig; van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. In eerste instantie zal de leerkracht extra begeleiding bieden binnen de groep. Als dit niet toereikend is, wordt één van onze onderwijsassistenten ingezet voor begeleiding buiten de groep. Mocht er toch meer nodig zijn, dan kan de hulp van externen worden ingeroepen. In deze situatie zal de school altijd afstemmen met de ouders wat het beste is voor hun kind.

Er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben en juist daarin extra begeleiding nodig hebben. Op de Regenboog wordt gewerkt met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) om deze kinderen en hun onderwijsbehoefte in kaart te brengen.

Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, werken onder begeleiding in groepjes met de Pittige Plustorens. Daarnaast is er een bovenschoolse plusklas in Noordwijkerhout/de Zilk, waar per school twee à drie leerlingen per periode gebruik van kunnen maken.

De Regenboog